Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agnieszka Walendzik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aqaurius Group Agnieszka Walendzik adresem: 84-100 Swarzewo ul. Ks. Pronobisa 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem, prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 5871247189, adres poczty elektronicznej: biuro@motocyklowypotop.pl, zwany w niniejszym paragrafie: „Administratorem”
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@motocyklowypotop.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia przez Klienta umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy),
  2. analitycznych t.j. doboru usług do potrzeb Klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  3. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  4. badania satysfakcji Klientów i weryfikacji jakości usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora)
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora)
  6. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 4. Dane osobowe Klientów Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. upoważnionym przez Administratora pracownikom,
  2. kontrahentom Administratora, których usługi i produkty są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
  3. podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych,
  4. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  5. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień,
  6. podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
  7. firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Klienta przesyłki,
  8. gencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
  9. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
  10. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:
  1. dane osobowe Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  2. dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
  3. do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do potrzeb Klientów tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które posiada. W oparciu o te informacje Administrator przypisuje Klientowi profil z punktu widzenia zaoferowania mu usług lub usług partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Klientowi produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 7. Klient ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
  2. usunięcia jego danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych
 8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić Administratorowi świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną lub zamówienie przez Klienta usługi lub zakupienie Produktu w sposób określony przez Klienta w formularzu zamówienia w Sklepie.